Przetargi / Zapytania ofertowe

Dom Pomocy Społecznej:

Świadczenie usługi dozoru, ochrony fizycznej i ochrony interwencyjnej obiektów i mienia Domu Pomocy Społecznej w Jarominie.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

 

Dokumenty do pobrania:

- Ogłoszenie nr 509025-N-2020 z dnia 2020-02-04 r.

 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

- Załącznik nr 3

- Załącznik nr 4

- Załącznik nr 5

- Załącznik nr 6

- Informacja otwarcia ofert

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

- ogłoszenie o udzielenie zamówienia - usługi

 

 


Trzebiatów, dnia 12.06.2019 r.                                    

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dom Pomocy Społecznej w Jarominie ul. Jaromin 50, 72 – 320 Trzebiatów, zaprasza do złożenia oferty na dostawę leków i materiałów opatrunkowych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jarominie. 

 

Przedmiotem zamówieniajest współpraca w zakresie sukcesywnej dostawy leków oraz materiałów opatrunkowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jarominie na podstawie recept wystawianych przez lekarza lub zamawianych przez Zamawiającego.

1.     Zamówienie obejmuje regularne dostawy leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jarominie transportem Wykonawcy i na jego koszt w godzinach od 08.00 do 18.00 od poniedziałku do soboty. Dostawy realizowane będą w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pisemnie lub telefonicznie w zależności od potrzeb. Wykonawca dostarcza leki podpisane na opakowaniu nazwiskiem i imieniem mieszkańca. Wykonawca w chwili dostawy otrzyma od Zamawiającego imienne recepty na rodzaj i ilość leków lub zapotrzebowanie na leki bez recepty.

2.     W przypadku wystąpienia okoliczności dostarczenia leku na CITO Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia leku w ciągu 6 godzin od złożenia zamówienia.

3.     Przewidywane nazwy leków, jakie zamawiane będą w okresie obowiązywania umowy wyszczególnione zostały w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 i załącznik nr 2, który ma jedynie charakter informacyjny.

4.     Ceny leków złożone w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 stanowić będą integralną część umowy.

5.     Zamawiający nie przewiduje zmian cen w okresie trwania umowy, z wyjątkiem zmiany zasad refundacji lub zmian cen niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego( np. zmiana stawki podatku VAT).

6.     Ilości zamawianych leków uzależnione będą od bieżących potrzeb.

7.     Termin ważności leku - 12 miesięcy od daty dostarczenia leku do mieszkańca lub DPS

8.     Wzór umowy winien być parafowany własnoręcznie przez właściciela lub przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i dołączony do formularza cenowego.

9. Termin realizacji zamówienia od 01.07.2019r. do 30.06.2020r.

 

Płatność

1.     Należność za dostarczone leki przez Wykonawcę następować będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymanie faktury VAT. Wykonawca wystawia faktury imienne dla każdego mieszkańca.

2.     W treści faktury należy:

- uwzględnić kwotę do zapłaty przez Dom Pomocy Społecznej

- uwzględnić kwotę do zapłaty przez mieszkańca, zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 58 ust 3 ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r (Dz.U z z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).

- uwzględnić informację w przypadku, gdy za lek płaci DPS, że cena leku nie przekracza limitu ceny, o której mowa w ustawie o Pomocy Społecznej (art.58 ust.3).

 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą są;

1. Beata Pęk – starszy administrator tel. 91 38 72 529 wew. 305, a w przypadku jej nieobecności osoba wyznaczona. 

 

Oferta powinna zawierać;

1.     Prawidłowo i bez poprawek wypełnioną tabelę – formularz z wykazem leków załącznik nr 1.

2.     Parafowaną treść umowy.

3.     Dokument (kserokopia potwierdzona) potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej określający przedmiot prowadzonej działalności – koncesja.

4.     Oświadczenia, że w stosunku do Wykonawcy nie jest prowadzone postępowanie o likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

5.     Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

Opis wypełniania i obliczania ceny:

1.     Jeżeli ilość leku w opakowaniu proponowanym przez Wykonawcę będzie inna aniżeli ilość zamawiana, Wykonawca koryguje w tabeli – formularzu ofertowym w taki sposób, aby zgadzała się końcowa ilość zamawianego leku tj. Wykonawca oferuje taką samą ilość jednostek leku, jaką zażądał Zamawiający.

2.     Zamawiający dopuszcza dostarczenia leków synonimowych pod warunkiem, że tożsame będą z zamawianymi lekami tj. będą miały tą samą nazwę chemiczną lub dawkę.

3.     W sytuacji, kiedy zaprzestano produkcji leku lub lek został wycofany z obrotu a z przyczyn obiektywnych nie można zastąpić go innym lekiem równoważnym, należy w tabeli – formularzu podać odpowiednią informację i nie dokonywać wyceny.

4.     Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę na każdy leki nie może jej zmieniać.

5.     Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi być sporządzona w formie pisemnej, czytelnie, w sposób trwały i podpisaną przez osobę upoważnioną.

6.     Wszelki poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 

Kryterium oceny ofert

Kryterium wyboru oferty stanowić będzie:

Cena 100 % (cena z załącznika nr 1).

 

Termin składania ofert

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarominie, ul. Jaromin 50, 72 – 320 Trzebiatów, do dnia 21.06.2019 r. do godz. 13.00 w zalakowanejkopercie z napisem „ Oferta na dostawę leków dla Domu Pomocy Społecznej w Jarominie”. 

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) konieczne jest przesłanie kserokopii oferty faksem lub drogą elektroniczną w terminie składania ofert.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Beatą Pęk. 

Telefon kontaktowy: 91 38 72 529 wew. 305, fax. 91 38 73 313, 

adres e – mail: sekretariat@dpsjaromin.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego na każdym jego etapie bez podania uzasadnienia.

 

 

          Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

      Tadeusz Korek

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Jarominie, Jaromin 50, 72-320 Trzebiatów

2)    z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: iodo@gryfice.pl; 

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

4)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

5)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6)    obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7)    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8)    posiada Pani/Pan: 

-       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-       na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

-       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

-       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9)    nie przysługuje Pani/Panu: 

-       w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

 

 


                                                     

 

      Trzebiatów, dnia 16.05.2019r. 

 

Dom Pomocy Społecznej w Jarominie ul. Jaromin 50, 72 – 320 Trzebiatów, zaprasza do złożenia oferty na dzierżawę pomieszczenia z przeznaczeniem na sklep spożywczo – przemysłowy prowadzony na terenie Domu. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące dzierżawy pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia sklepu spożywczo – przemysłowego wraz z pomieszczeniami stanowiącymi zaplecze na terenie Domu Pomocy Społecznej ul. Jaromin 50, 72 – 320 Trzebiatów

 

     I.        Nazwa i adres Wydzierżawiającego:

Dom Pomocy Społecznej

ul. Jaromin 50

72 – 320 Trzebiatów

Tel. 091 38 72 529; Fax: 091 38 73 313; e-mail: kierownikzto@dpsjaromin.pl

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Pani Agnieszka Sobczak 

 

   II.        Opis przedmiotu zamówienia:

1.    Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa powierzchni przeznaczonej do prowadzenia sklepu spożywczo – przemysłowego. Lokal usytuowany jest na działce geodezyjnej nr 15 w obrębie nr 10 Trzebiatów stanowiący część budynku mieszkalnego grupy II.  

- powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do dzierżawy – 42 m2,

- lokal składa się z czterech pomieszczeń,

- pomieszczenia bez wyposażenia przystosowane do prowadzenia sklepu spożywczo – przemysłowego,

- lokal ogrzewany, z dostępem do ciepłej i zimnej wody.

2.    Opłata za dzierżawę lokalu będzie się składała z następujących składowych:

a)    czynsz,

b)   opłaty wynikające ze zużycia zimnej wody, energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków, ogrzewania.

3.    Informacje dodatkowe:

a)    Dzierżawca będzie zobowiązany dodatkowo do:

- samodzielnego pokrycia kosztów wywozu odpadów powstałych w ramach prowadzonej działalności,

- utrzymania czystości w obrębie lokalu.

b)   Po wybraniu Dzierżawcy zostanie z nim zawarta stosowna umowa na okres dzierżawy nie krótszy niż 3 lata ( wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do zapytania).

c)    Naliczenie czynszu rozpocznie się w miesiącu, w którym nastąpi uruchomienie lokalu, w terminie uzgodnionym z Dyrektorem DPS Jaromin.

d)   Oferent składając swoją ofertę oświadcza tym samym, iż sam posiada wszelkie wymagane dokumenty i zezwolenia, które są wymagane do prowadzenia jego działalności w zakresie objętym warunkami zapytania ofertowego.

 

 III.        Zawartość oferty oraz wymagania dotyczące terminu i formy złożenia ofert:

1.    Zawartość oferty: proponowana kwota za dzierżawę lokalu. Minimalna kwota nie może być niższa niż 800 zł. netto + podatek VAT wg. obowiązującej stawki. 

2.    Formularz oferty musi być napisany w języku polskim, na komputerze lub nieścieralnym długopisem oraz podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta w niniejszym postepowaniu.

3.    Ofertę w wersji papierowej (sporządzonej według wzoru załącznika nr 2 do zapytania ofertowego) należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej ul. Jaromin 50, 72 – 320 Trzebiatów, do dnia 27 maja 2019r. do godziny 14.00.  W przypadku przesłania oferty drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego). 

4.    Na zewnętrznej stronie zamkniętej koperty należy podać nazwę i dokładny adres oferenta oraz dopisek „Dzierżawa sklepu na terenie DPS Jaromin”.

5.    Otwarcie ofert oferty nastąpi dnia 27 maja 2019r. o godzinie 14.30 w siedzibie DPS Jaromin.

6.    Wydzierżawiający zamieści niezwłocznie protokół z posiedzenia komisji na stronie BIP DPS Jaromin oraz powiadomi listownie o wynikach posiedzenia komisji wszystkich oferentów. 

7.     Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, która musi być sporządzona w formie pisemnej, czytelnie, w sposób trwały i podpisaną przez osobę upoważnioną.

8.     Wszelki poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

9.    Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo anulowania procedury wyboru oferty 
w każdym momencie postepowania bez podania przyczyny.

10.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

11.  Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.

 

 IV.        Sposób oceny ofert:

1.    Oceny zostaną ocenione według kryterium: najwyższa cena – 100%.

 

   V.        Postanowienia końcowe:

1.    Z wyłonionym Oferentem w ciągu 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników zostanie zawarta umowa określająca szczegółowe warunki dzierżawy.

2.    W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy, Dzierżawiący wezwie do zawarcia umowy kolejnego oferenta, który zaproponował najwyższą kwotę. 

 

 

 

          Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

      Tadeusz Korek

 

 

 


 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1-2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Jarominie z siedzibą w 72-320 Trzebiatów ul. Jaromin 50.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w DPS Jaromin możliwy jest pod adresem email: iodo@gryfice.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz w przypadku wyboru oferty na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, lub Art. 9 ust. 2 lit. a, b, -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4)Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania / nazwy i adresu firmy będą opublikowane po zakończeniu procesu postępowania ofertowego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej DPS w Jarominie. 

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany wg Rzeczowego Wykazu Akt.

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości podjęcia działań w celu właściwego rozpatrzenia sprawy

9) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

10) Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
a a
(2019-05-16 16:25:19)
Ostatnio zmodyfikował:
a a
(2020-03-03 09:49:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki